Main menu:

Assignatures d’Enginyeria de Computadors

Matèria: Programació Paral·lela

Assignatura:

 • Llenguatges i entorns de programació paral·lela

Continguts:

 • Conceptes bàsics de la computació paral·lela. Models de programació paral·lela i eines programari que els sustenten. Avaluació d’algorismes paral·lels.
 • Paradigmes de la programació paral·lela. Disseny d’algorismes paral·lels seguint els paradigmes de programació més usuals en programació paral·lela.
 • Adquisició de les habilitats pròpies de la programació paral·lela en diferents ambients: memòria compartida, memòria distribuïda, entorns de passada de missatges, etc.
 • Anàlisis de problemes concrets i avaluació de les seues possibilitats de paral·lelització.
 • Adquisició d’habilitats en l’escriptura, compilació, execució, depuració i avaluació de programes en computadors paral·lels.
 • Tècniques d’optimització de codi paral·lel.

Matèria: Seguretat en els Sistemes Informàtics

Assignatura:

 • Seguretat en els sistemes informàtics

Continguts:

 • Perspectiva històrica de la seguretat.
 • Seguretat bàsica en xarxes. Amenaces, serveis. Infraestructura de clau pública.
 • Protecció en la xarxa. Seguretat perimetral, IDS.
 • Administració avançada: autenticació d’usuaris, configuració de serveis.
 • Detecció i anàlisi d’intrusions: eines, registres del sistema.
 • Eines criptogràfiques: comunicació segura, xifrat de fitxers.
 • Programació segura: quins són i com evitar els errors de programació que produeixen fallades de seguretat.
 • Planes de contingència: gestió integral de la seguretat, cronologia dels incidents.

Matèria: Sistemes Distribuïts

Assignatura:

 • Disseny i aplicacions dels sistemes distribuïts

Continguts:

 • Conceptes bàsics de sistemes distribuïts.
 • Comunicació en sistemes distribuïts (I): models Client/Servidor i orientats a objectes.
 • Comunicació en sistemes distribuïts (II): models de grups.
 • Tecnologies per a integració d’aplicacions en la web.
 • Seguretat.
 • Aspectes bàsics de disseny d’aplicacions distribuïdes: replicació i caching.

Matèria: Programari de Sistemes

Assignatura:

 • Disseny de sistemes operatius

Continguts:

 • Estructura d’un sistema operatiu.
 • Interfície amb el sistema operatiu i amb el processador.
 • Programació de baix nivell i de sistema.
 • Gestió de processos i sincronització.
 • Gestió d’interrupcions i entrada/eixida.

Matèria: Tecnologia i Administració de Xarxes de Computadors

Assignatures:

 • Configuració, administració i gestió de xarxes
 • Tecnologia de xarxes

Continguts:

 • Xarxes d’Àrea Local cablejades.
 • Xarxes d’Àrea Local sense fil.
 • Seguretat en LAN sense fil.
 • Tecnologies d’accés.
 • Tecnologies d’Àrea Àmplia (WAN).
 • Connexió intranet-Internet.
 • Configuració i administració de dispositius d’interconnexió.
 • Monitoratge i Gestió de xarxa.
 • Gestió de serveis de xarxa.

Matèria: Tecnologia i Arquitectura de Computadors

Assignatures:

 • Arquitectures avançades
 • Disseny de sistemes digitals

Continguts:

 • Disseny de sistemes digitals.
 • Llenguatges de descripció de maquinari.
 • Disseny amb lògica programable.
 • Disseny de microprocessadors i de sistemes basats en ells.
 • Tècniques avançades d’extracció de paral·lelisme a nivell d’instrucció.
 • Sistemes multiprocessadors: coherència, consistència i multinucli.
 • Disseny de xarxes d’altes prestacions per a multicomputadors i multiprocessadors.
 • Disseny de xarxes en xip per a sistemes multinucli.

Matèria: Disseny de Sistemes Encastats

Assignatures:

 • Control per computador
 • Sistemes encastats i de temps real

Continguts:

 • Introducció als sistemes de temps real i sistemes encastats: Concepte de sistema de temps real. Requisits temporals de les aplicacions. Sistemes encastats en control.
 • Sistemes operatius de temps real: Planificació de sistemes de temps real. Gestió de recursos compartits. Estructura d’un nucli de temps real. Interfície de programació. Prestacions temporals.
 • Sistemes encastats: Procés de desenvolupament del sistema encastat. Configuració del sistema. Generació d’aplicacions encastades. Procés de compilació i implantació de sistemes encastats.
 • Desenvolupament d’aplicacions: Anàlisis de llenguatges de programació per a sistemes de temps real. Característiques. Abstraccions de temps real.
 • Introducció als sistemes de control: Principis bàsics de modelatge, anàlisi i simulació de sistemes dinàmics mostrejats. Disseny bàsic de filtres i sistemes de control. Implementació de reguladors.