Main menu:

Assignatures de Computació

Computabilitat i complexitat

Continguts:

 • Estudi dels aspectes bàsics de la computabilitat, la seua relació amb la teoria de llenguatges formals i de màquines abstractes.
 • Estudi de la teoria de la complexitat computacional i la classificació de problemes.

Agents Intel·ligentes

Continguts:

 • Coneixement del concepte d’agent i de les principals teories i models d’agent, arquitectures de sistemes multiagent i les aplicacions més rellevants dels mateixos.
 • Anàlisis, disseny i construcció de sistemes i serveis intel·ligents.
 • Raonament i actuació en un entorn complex.
 • Coneixement de les tècniques de planificació en IA, raonament basat en casos i sistemes d’ajuda a la decisió.

Tècniques d’optimització

Continguts:

 • Aplicacions d’Optimització.
 • Modelització matemàtica de problemes reals.
 • Llenguatges de modelització.
 • Tècniques d’Optimització: lineal, sencera i sencera-mixta.
 • Anàlisi post-òptim.
 • Optimització Multicriteri.
 • Optimització Estocàstica.

Sistemes d’emmagatzematge i recuperació d’informació

Continguts:

 • Coneixement de les estructures de dades, models i sistemes d’informació relacionats amb l’accés a la informació en grans volums de dades i en la web.
 • Codificació de la informació, compressió de dades.
 • Cercadors, recuperació d’Informació, indexació, classificació de documents.
 • Extracció de coneixement, Sistemes de Recomanació.

Percepció

Continguts:Conceptes generals del Reconeixement de Formes i les seues principals aplicacions en problemes de percepció: reconeixement d’imatges i de la parla.

Llenguatges de programació i processadors de llenguatges

Continguts:

 • Llenguatges de programació i disseny dels seus traductors.
 • Sistemes de tipus.
 • Compiladors, intèrprets i màquines virtuals.
 • Processament lèxic, sintàctic i semàntic, generació i optimització de codi.
 • Eines de generació automàtica de processadors de llenguatges.

Introducció als sistmes gràfics interactius

Continguts:

 • Llenguatges de programació i disseny dels seus traductors. Models bàsics de la computació gràfica en 2D i 3D.
 • Sistemes gràfics en 2D i 3D.
 • Primitives gràfiques bàsiques de representació i els seus atributs.
 • Sistemes de referència i transformacions.
 • Model d’observador.
 • Llibreries gràfiques per a la creació d’aplicacions interactives.

Tècniques,entorns i aplicacions d’intel·ligència artificial

Continguts:

 • Continguts:Enginyeria del coneixement (representació del coneixement i raonament, inferència i control, metodologies de desenvolupament).
 • Raonament aproximat (incertesa i imprecisió).
 • Programació per restriccions.
 • Mètodes de recerca heurístics i metaheurístics.
 • Algorismes Genètics. Entorns per al desenvolupament de sistemes d’Intel·ligència Artificial.
 • Desenvolupament de sistemes i aplicacions.

Algorísmica

Continguts: Conocer y aplicar técnicas algorítmicas para la resolución de problemas y analizar los algoritmos en términos de su eficiencia:

 • Estructures de dades avançades
 • Programació dinàmica
 • Ramificació i poda
 • Algorismes de recerca en grafs

Aprenentatge automàtic

Continguts: Estudi dels principis bàsics de l’aprenentatge així com els seus diferents paradigmes quant a la construcció del coneixement (estadístic, inductiu, deductiu, evolutiu, per reforç, conexionista, etc.