Main menu:

Assignatures de Sistemes d’Informació


Anàlisi de requeriments de negoci

Objectius:

 • Descobrir i descriure les necessitats d’informació d’una organització. Es desenvoluparà l’aprenentatge per a la identificació, determinació i priorització de requisits.
 • Adquirir destreses en la gestió de tècniques comunicatives per a l’adquisició i acord de les necessitats comunicatives.

Qualitat i optimització

Continguts:

 • Conceptes bàsics, naturalesa i principis de la Qualitat
 • Models i eines per a la Qualitat
 • Models i Tècniques de Gestió de Qualitat
 • Models i Tècniques d’Optimització Lineal
 • Models i Tècniques d’Optimització Entera
 • Altres Tècniques d’Optimització. Aplicacions

Gestió de les tecnologies de la informació

Objectius:

 • Proporcionar a l’alumne una visió de gestió del desenvolupament de sistemes d’informació.
 • Obtenir capacitats per a poder gestionar les necessitats de serveis d’una organització.
 • Adquirir criteris per a definir la forma de documentar els diferents serveis requerits.

Gestió de serveis de SI/TI

Continguts:

 • El govern de les TIC
 • Guies, Tècniques i Metodologies de Gestió de Riscos de Seguretat de la Informació.
 • Consultoria de SI/TI: Metodologies d’anàlisis; Presa de Dades; Anàlisis i comprovació de resultats; Identificació de processos de millora i serveis de suport; Elaboració d’informes
 • Auditoria de SI/TI: El control de la funció de Sistemes d’Informació; L’anàlisi de l’eficiència dels Sistemes Informàtics; Coneixement i verificació de la Normativa en aquest àmbit
 • Altres serveis de SI/TI: Software as a Service –SaaS-; Cloudcomputing; Mètriques; Gestió del coneixement

Models de negoci i àrees funcionals de la organització

Continguts:

 • El pla de negoci
 • Determinació d’oportunitats (mercat potencial)
 • Posicionament basat en clients, productes, processos i competències
 • Competència i valor distintiu
 • Desenvolupament de les àrees funcionals d’un model de negoci

Comportament organitzatiu i gestió del canvi

Continguts:

 • Introducció
 • L’individu (Conducta, valors, actituds, motivació)
 • El Grup (Grups, equips, comunicació, lideratge, negociació)
 • L’Organització (Cultura organitzacional i Gestió del canvi)

Disseny i gestió de bases de dades

Objectius:

 • Capacitar a l’alumne per al disseny de bases de dades que satisfacen els requisits de negoci prèviament analitzats, seguint per a això una metodologia de disseny precisa i utilitzant les eines (llenguatges i models de dades) actuals disponibles.
 • Proporcionar a l’alumne coneixements tècnics sobre les components i la funcionalitat d’un sistema de gestió de bases de dades.
 • Capacitar a l’alumne per a implantar i administrar un sistema de base de dades organitzacional, que complisca els estàndards i requisits definits.

Sistemes d’informació estratègics

Objectius:

 • Proporcionar la formació necessària per a l’especificació, disseny, implementació i manteniment de sistemes d’informació estratègics i de suport a la presa de decisions a les organitzacions, dins de l’àrea més àmplia denominada “intel·ligència empresarial”.
 • Obtenir la capacitat d’anàlisi i desenvolupament de sistemes de magatzems de dades i eines associades d’elaboració complexa i explotació de la informació, usant metodologies de disseny i construcció de magatzems de dades, incloent especificació, disseny i implementació.
 • Saber aplicar les tècniques de mineria de dades adequades per a l’extracció de coneixement útil a partir de dades, incloent la gestió de les fases del procés: integració i preprocessament de dades, modelatge, avaluació, desplegament i revisió de models.
 • Ser capaç d’utilitzar eines de magatzems de dades, OLAP i mineria de dades.

Gestió i configuració de l’arquitectura dels SI

Continguts:

 • Requisits maquinari dels Sistemes Informàtics
 • Dispositius d’emmagatzematge. RAIDs
 • Configuració i interconnexió: LAN, WAN
 • Xarxes corporatives
 • Requisits físics d’instal·lació i ubicació
 • Adquisició i manteniment de recursos, infraestructures i serveis
 • Confiabilitat
 • Seguretat: prevenció d’atacs i accessos no desitjats, privadesa, salvaguarda de dades
 • Avaluació, Rendiment i Manteniment dels Sistemes Informàtics

Sistemes integrats d’informació en les organitzacions

Continguts:

 • Evolució dels SI en l’empresa
 • Gestió de processos de negoci
 • Sistemes integrats de suport a activitats operatives i presa de decisions
 • Sistemes d’informació inter-empresarials