Main menu:

Accés a la titulació

En el curs 2011-2012 l’ETSINF ofereix 450 places per a estudiants de nou ingrés.

Els requisits d’accés al títol són els establits amb caràcter general per a l’accés als estudis oficials de grau en el capítol I del RD 1892/2008, de 14 de novembre de 2008.

  • Batxillerat i prova d’accés a la universitat.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Accés a majors de 25 anys.
  • Accés a majors de 40 anys amb experiència professional.
  • Accés a majors de 45 anys.

La informació detallada sobre l’accés a la titulació es troba en el Servei d’Alumnat.

Les característiques adequades de l’estudiant que vulga accedir a aquesta titulació són les d’una persona amb interès especial cap a l’enginyeria i, en particular, cap a les tecnologies de la informació. Que tinga capacitat per a l’esforç personal, dedicació a l’estudi, organització eficaç del treball, capacitat per al raonament abstracte i per al plantejament i la solució de problemes concrets. Encara que no es requereixen coneixements previs, és recomanable que l’alumne que accedisca a aquestes titulacions posseïsca coneixements d’anglès, i de matemàtiques i física equivalents als oferits en la modalitat cientificotècnica del batxillerat.

Pel que fa a sistemes d’orientació que faciliten la incorporació dels alumnes de nou ingrés, la UPV ha implantat el Programa Integra, organitzat per l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) que es compon fonamentalment de dues grans accions:

Jornades d’Acollida

Són sessions organitzades pel centre, que van dirigides a tots els estudiants de primer en els dies previs al començament del curs. Consisteixen en una primera presa de contacte amb la titulació, els professors, els serveis del centre i de la Universitat, els companys, etc. A més, en aquestes jornades els alumnes han de passar una prova de nivell de les diverses matèries perquè els professors coneguen el grau de coneixement general i puguen corregir llacunes. Així mateix, es presenta el Pla d’Acció Tutorial Universitari.

Els graduats en Enginyeria Informàtica podran accedir al futur Màster en Enginyeria Informàtica i als màsters oficials oferits actualment a la UPV en l’àmbit de la informàtica:

Pla d’Acció Tutorial Universitari (PATU)

Els alumnes de primer curs poden sol·licitar l’ajuda d’un professor-tutor i d’un alumne-tutor pertanyents al seu mateix centre i formats adequadament per a aquesta tasca. Els professors-tutors acullen al seu càrrec diversos alumnes-tutors (no més de tres) que, al seu torn, tutelen alumnes de nou ingrés (de 5 a 10). Els professors-tutors i els alumnes es reuneixen en una jornada denominada “Coneguem-nos”, que serveix per a planificar les diferents sessions que el grup desenvoluparà coincidint amb els moments clau del curs: presa de contacte en els primers dies; arrancada del primer quadrimestre; abans dels exàmens parcials; després dels primers resultats (per a preparar el segon quadrimestre), seguiment i final de curs. A més, els alumnes poden sol·licitar tutories individuals segons les necessitats que tinguen.