Main menu:

Extinció assignatures pla d’estudis EI/ETIS/ETIG

L’extinció dels plans d’estudis actuals (Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes) es durà a terme de forma progressiva, curs a curs.

Extinció d’EI:

  • primer: 2010/2011
  • segon: 2011/2012
  • tercer: 2012/2013
  • quart: 2013/2014
  • cinquè: 2014/2015

Extinció d’ETIG/ETIS:

  • primer: 2010/2011
  • segon: 2011/2012
  • tercer: 2012/2013

Els alumnes de cada curs d’un pla d’estudis que s’extingisca tenen dret a examen (sense docència) tant en el curs en què es produeix l’extinció com en el curs següent. A més, segons la normativa actual de la UPV, l’alumne disposa en cadascun d’aquests dos cursos de tres convocatòries d’examen per a superar l’assignatura. Això suposa que l’alumne disposa d’un màxim de 6 convocatòries en els dos cursos esmentats.

Encara que no hi ha docència oficial per a les assignatures en extinció, l’ETSINF oferirà, sempre que siga possible, grups de repàs en les assignatures en extinció dirigits als alumnes que no opten per l’adaptació al nou pla.

Per al curs 2010-2011 s’ha previst que totes les assignatures obligatòries de primer curs (EI, ETIG, ETIS) tinguen un grup de repàs.